Flag Counter

Hz. Mevlâna ve Ölüm

Ölüm, her canlı varlık için mukarrerdir

Mevlana ve Ölüm

Kur'ân-ı Kerîm'de "her canlı (nefis) ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz," (Ankebût, 29/57) âyetiyle, ölümün her canlı varlık için kararlaştırılmış olduğu belirtilir. "Biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz." (Bakara, 2/156) âyeti de ölümü bir yok oluş değil, insanın aslına Allah'a kavuşması, gerçek hayatı ve ebedîliği kazanması olarak niteler. Peygamber efendimizin (sav): "Müminler katiyen ölmezler, ancak fânî (geçici) bir âlemden, bakî (ebedi) bir âleme intikâl ederler" ..hadisi de aynı anlamdadır. Bu yüzden Mevlânâ, ölüme kara gözlüklerle bakmaz. Mesnevinin ilk beyitlerindeki "ney" metaforu gibi, insan dünyada iken gurbettedir, ölüm, onu asıl vatanına ve sevgilisine kavuşturur.

Tasavvuf düşüncesinde ölüm iki türlüdür: İradî ölüm ve zarurî ölüm. Zarurî ölüm, insanın tabi ölümü, ruhun bedenden ayrılmasıdır, iradî veya ihtiyarî ölüm ise; Peygamber efendimizin (sav); “Ölmeden önce ölünüz” hadisinin Mevlâna dilinden söylenişidir. Ona göre bedensel ölmek, Allah’a kavuşmanın tek yoludur, Hakk'ın hikmetlerinde kendini kaybetme makamıdır. Bu bir yok olmak değildir, nefis ölmez, nefis islah olmuştur.

Mevlâna irâdi ölümü eserlerinde şu cümlelerle vurgular:

Bu durum, ölümün zâhirine (gözle görülene) bakanlar içindir, işin özüne bakıp, bâtını (kalp gözüyle) görenlere ölüm, Allah’tan gelen ruh'un, yine O’na yükselmesidir. Çünkü İnsan ruh'u bedende olduğu sürece, geldiği ve döneceği aleme göre zindandadır, nitekim Mevlânâ şöyle der:

“Sen yaşıyorum sanırsın, aslında beden zindanında mahbûssun. Zindandan kurtulur, beden kuyusundan çıkabilirsen, Yusuf gibi Mısır’a sultan olursun.”

İnsan oğlunun başına bu dünyada en çok gelen şey, bela, sıkıntı ve üzüntü'dür. Ara sıra iyilik de gelir, fakat zahmetler, incitici şeyler, o ara sıra gelen iyiliği de unutturur. Ara sıra gelen hoşluklar olsa bile, yine onda çeşitli felaketler gizlidir. Eğer insan, ibret nazarı ile bakacak olsaydı, hayatı ve iyi geçimin yalnız öbür aleme mahsus olduğunu anlayacaktı. İyi inanmış olan bunu böyle bilir, çünkü bu hali bilip, anlamak, içinde yaşatmak, ehli imana mahsustur.

"Nefsini öldüren, Hak ile bakî olur (kalıcı olur), bu sebepten Hak sırlarına âşinâ olur. Riyazette (nefsin isteklerini yenmede) ten'in (bedenin) ölümü hayattır, ten yok olursa, ruh ebedîleşir." (Mesnevî, 111/3386-87)

Mevlânâ; tabiî ölümü de bu hayattan ayrılıp, ölümü olmayan ebedî bir hayata ulaşma olarak niteler. İnsan genel anlamda iki unsurdan ibarettir: Ruh ve beden. Ruh mücerrettir (soyuttur), zamana ve mekâna bağlı değildir. Bu itibarla ölümsüzdür. Ruh bu sıhhati Cenâb-ı Hak'tan almıştır. Hayy ve Bakî (diri ve ebedî) sıfatlarının sahibi olan Yüce Allah, kendi ruhundan insanlara ruh üfürmüştür. (Hicr, 15/29)

Bu sebeple ölüm ile bedenin yok olması, Cenâb-ı Hak İle insan arasındaki perdenin kalkmasıdır. Nitekim bir fizik kanunu olarak hiç bir varlık yoktan var olamaz, var ise yok olamaz; ancak bir hâlden diğer hâle geçer. Dolayısiyle ölünce, beden kafesinden çıkan ruh, aslına rücû eder (aslına geri döner).

Mevlânâ bu fikirleri:

"Ölüm kavuşmadır, cefa etmek, kin gütmek değil" (Rubailer, 38);
"Ölürsem ben, öldü demeyin, çünkü ölüydüm, dirildim, dost aldı götürdü beni." (Rubailer, 100)

..sözleriyle dile getirirken, kendisinin bu âlemden ayrıldığı geceye de "şeb-i arûs" (düğün gecesi) demiştir.

Mevlânâ'nın şu gazeli, onun ölümle ilgili düşüncelerinin en veciz ifadesidir:

"Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, bende bu cihanın gamı var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma; bu çeşit bir şüpheye düşme. Bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem, işte o zaman yazık yazık demenin sırasıdır. Cenazemi görünce ayrılık, ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca; sakın elveda, elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batmak görünür; ama o, doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür; ama o, canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da, dolu dolu çıkmadı? Can Yûsufu ne diye kuyuda feryad etsin? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç, zira senin hay-u huyun, mekânsızlık âleminin fezasındadır."

Mezarı canın kurtuluş yeri, ölmeyi batan güneşin yeniden doğmaya hazırlığı olarak niteleyen Mevlânâ, ölüm ile uyku arasında da bir benzerlik kurar. Uyku ölümün kardeşidir, sözüne ait fikirlerini şöyle dile getirir:

"Ey kardeş, "uyku, ölümün kardeşidir", çünkü o kardeş, bu kardeşten belli olur." (Mesnevi, İV/3084)

Mevlanaya göre sabahleyin uykudan uyanmak ta, mahşerde dirilmenin bir örneğidir;

"Sabah uyanınca aklımız nasıl bedenimize geliyorsa, herkesin canı da öyle bedenine girer. Her ruh, kendi bedenine girer. Kuyumcunun ruhu, terzinin vücuduna girmez. Alimin canı, o âlimin bedenine; zâlimin ruhu, o zâlimin tenine girer. Ayak bile karanlıkta kendi ayakkabısını keşfederken, can niçin tenini bilmesin? Sabah vakti küçük haşırdır. Büyük hasrı ondan kıyas et. Uyku ve uyanıklık, akıllılar için ölümle mahşere iki şahittir. Küçük haşr, büyük haşrın; küçük ölüm büyük ölümün örneğidir." (Mesnevi, V/l781-96)

Uyku ve uyanmak ile, mademki her gün ölümün bir benzerini yaşıyoruz, o halde bundan ders alıp, ölümü karşılamaya hazırlanmalıyız:

"Ölüm için ihtiyat gerekir. Akibeti, haşri görenler için de zevk-u safa. Ölümü Yûsuf gibi gören, canını feda eder. Kurt gibi görense, doğru yoldan ayrılır. Ölüm, herkese kendi rengindedir, saf ayna iyiyi de, kötüyü de gösterir. Güzel yüz aynada güzeldir, çirkin yüz de çirkin. Sen ölümden korkup kaçıyorsun, bil ki, seni asıl kendi çirkinliğin korkutmakta. Gördüğün kendi çirkin yüzün, ölümün yüzü değil, Can'ın o suretten ürktü. İyi de, kötü de senden yetişmiştir. Çirkin de, güzel de kendi elinle kazandığındır." (Mesnevi, III/ 3458-65)

"Sen müminsen, tatlı isen; Ölümün de mümin olur, kâfir ve acı isen, ölümün de kâfirdir." (Ariflerin Menkıbeleri, II/12)

Mevlânâ; insanların ölüm gerçeğini görüp, dostun huzuruna eli boş çıkmamalarını, ebedî hayat için hazırlık yapmalarını öğütler:

"Hiç bir ölü, öldüğü için hasret çekmez. Ancak tâatinin azlığına yanar. Yoksa Ölen kimse; kuyudan ovaya çıkmış, zevk-u safa meclisine ulaşmıştır. Bu daracık matem yurdundan ferahlayıp, geniş bir ovaya göçmüştür. Orası doğruluk yeridir, orada yalan yoktur. Ayranla sarhoş olan, has şarabı ne bilsin? Orası öyle bir doğruluk yurdudur ki, Hak onlarla beraberdir. Su ve çamurdan (bedenden) kurtulmuş, nur ile dostturlar. Bu hayat için bir iki nefesin kaldı, bari gayret et de, ercesîne öl." (Mesnevi, V/1774-79)

"Hayat îmânla ebedîdir. Yoldaşın îmân olursa ölmezsin." (Mesnevî, III/3399)

Mevlânâ; iradî ölüm, zarurî ölüm, ölüm korkusu ve ölüme hazırlığı şu mısralarla özetler:

"Aşksız olma ki ölmeyesin. Aşkla öl ki diri kalasın." (Rubailer, 181)

"Tenini besleyip geliştirmeye bakma,
çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır.
Sen gönlünü beslemeye bak,
yücelere gidecek, şereflenecek odur."
"Ölüm kavuşmadır, cefa etmek, kin gütmek değil." (Rubailer, 38)
"Ben ölürsem, öldü demeyin. Çünkü ölüydüm, dirildim, dost aldı götürdü beni." (Rubailer. 100)

Kaynak:

Murat Uhrayoğlu'nun "Yaratılış Gerçekliği I" Kitabının Mevlana bölümünden alıntılar içerir.