Mevlananın yedi öğüdü ve açıklaması

Yedi öğüt
Yedi öğüdün açıklaması
Liderlik açısından yedi öğüt

Yedi öğüt

Mevlananın yedi öğütü

Ölümünden sonra yaklaşık sekiz yüzyıl geçmesine rağmen, Mevlananın felsefesi unutulmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, düşüncelerinin evrensel olması ve düşüncelerini şiir sınırsızlığı ile sunabilmiş olmasıdır. Mevlana felsefesinden etkilenen ve Mevlana’nın görüşlerini temel alan Mesneviliğe, tüm dünyada milyonlarca insan gönül vermiştir. Her yıl Türkiyede tertiplenen Mevlana gününe, birçok ülkeden insanlar iştirak ederek, o’nun felsefesi ve eserlerini tartışmaktadır.

Hz. Mevlana’nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan önemli miraslarından biri, yedi öğütüdür. Gerek ferdi, gerekse toplumsal, pek çok problemin reçetesi olan bu yedi altın öğüt şöyledir:

1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
5- Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
6- Hoşgörülükte deniz gibi ol,
7- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Cömertlik ve yardım etmede akar su gibi ol

Para bize yaşamımızdaki bazı şeyleri daha dolu olarak değerlendirecek zamanı verebilir, ancak bunu yapmak için gereken saf ruhu ve merakı vermez. Para, bize yeteneklerimizi geliştirecek zamanı verebilir, ancak bunu yapacak cesareti ve disiplini veremez. Para bize ilişkilerimizi geliştirecek zamanı verebilir; ancak bunu yapmak için gerekli sevgi ve özeni veremez. Kısacası para, kendisini ne için istediğimize ve onunla ne yapacağımıza bağlı olarak, bize özgürleşmemizde, yada köleleşmemizde yardım edebilir. Bu açıdan Harge’in şu sözü manidardır:

“Zenginlik, kendisine sahip olana ya hizmet eder, ya da hükmeder.”

Bu anlamda cömertlik, insanın sahip olduğu imkânlardan, muhtaç olanlara ölçüler dahilinde, Allah rızasından başka bir gaye gütmeden, yardımda bulunmasını sağlayan, üstün bir ahlak kuralıdır. Bu duyguya sahip olan kişi, hem mutluluğa ulaşır, hemde toplumsal alanda, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilme hasletine sahip olur. Cömertliğin zıttı ise cimriliktir, tutum içgüdüsünün bozulmasıdır! Sözlükte cimrilik şöyle ifade edilir;

“Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.”

Cömertliğin zıttına cimrilik, katiyyen istenmeyen bir kişilik özelliğidir. Ünlü psikolog Alfred Adler, cimrilik konusunda şöyle der:

“Hasetle yakın bir akrabalığı bulunan ve buna bağlı olarak görülen bir karakter özelliği cimriliktir.

Cimrilik deyince, yalnız para toplayıp biriktirmekten oluşan dar anlamda bir cimriliği değil, genel anlamda bir cimriliği anlıyoruz. Böyle bir cimriliğin başlıca dışavurum biçimi, cimri kimsenin başka birini sevindirmeye bir türlü yanaşmaması, yani tümüyle topluma, ya da toplumun bireylerine karşı yakınlık göstermekte cimriliğe kaçması, kendisine ait değerli hazinelerini güven altına almasıdır. Buradan da cimriliğin, bir yandan aç gözlülük ve kendini beğenmişlik, öte yandan hasetle yakından ilişkili olduğu kolaylıkla görülür.

Cömertlik, ferdin kendisiyle barışık olmasını, kendisine güven duymasını ve topluma güven telkin ettiği için hoşgörülürken, cimrilik hem ferde, hem de topluma pek çok zararı dokunduğu, kişinin kendisine ve topluma olan güvenini zedelediği için, bu şekilde çeşitli kültürlerde yerilmiş, hatta çeşitli roman ve tiyatrolara konu olmuştur.

Olumsuz bir kişilik özelliği olan cimrilik, aslında kişinin topluma karşı duyduğu güvensizliğin bir yansımasıdır. Kişi başına bir hal geldiğinde, kimsenin kendisine yardım etmeyeceğini, kendisinin tek dostunun yine kendisi olduğuna inanarak, parasına kıyamamakta ve onu biriktirmektedir.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol

Birçok psikolog, şefkat itkisinin, bebeklerin doğdukları andan itibaren, kucağa alınmaya karşılık vermeleri nedeniyle, doğuştan geldiğini kabul etmektedir. Soğuk ve mekanik davranışa maruz kalan çocuklar, genellikle mutsuzluk, hatta acı çekme belirtileri gösterirler. Son zamanda yapılan araştırmalarda, sarılacak bir annesi, veya anneye benzer yumuşak bir anne ikamesi (yapay anne) bulamayan maymun yavrularında ağır depresyon belirtileri gözlenmiştir. Ayrıca sevgi yetersizliği ile büyüyen çocuk aşağılık duygusuna sahip olur, kendine güveni olmaz, başkalarının yönlendirmesiyle hareket eder. Arkadaşlarının ve çevresindeki kişilerin sevgisini kazanabilmek için suç da olsa, her davranışı yapmaya hazırdır. İçedönüklük ve saldırganlık gibi olumsuz davranışlar gösterir.

Şefkat ve merhamet, insanlara karşı sevgi beslemekten geçer, sevgi ise Mevlana düşüncesinin merkezidir, Mevlananın sevgisi evrenseldir. Irk, din, dil ayrımı yapmadan, tüm insanları kapsar. Mevlana’nın sevgisi, O’ndan yüzyıllar sonra Dr. Masumi Toyotome’de ifadesini bulan “Her Şeye Rağmen” sevgisidir.

Sevginin yanında saygı

Mevlana düşüncesinin hala güncelliğini koruyor olmasının bir sebebi de, boyutları gezegenler ötesine ulaşan bir insanlık sevgisini ortaya koymuş olmasıdır. Toplumda sevgi tek başına yeterli değildir. Sevginin yanında insanlar birbirine saygı da göstermelidir. Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur, kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kaybolursa, o zaman, o toplum çöker.

Saygıyı ve sevgiyi insanlar çocuk yaşta öğrenir, büyüdükçe geliştirir, bu yüzden çocukların eğitimi ailede başlar. Ailede bir çocuğa, insanlara karşı sevgi duyması öğretildiyse, bu çocuk hayatı boyunca insanlara sevgi ve saygılı davranır. Fakat ailede çocuğa iyi bir eğitim verilmediyse, bu çocuk insanlara karşı sevgi duyamaz.

Gerek günümüz psikologları, gerekse Mevlana, insanın mutlu olabilmesi için sevgi dolu mutlu bir ortamda yetişmesini öngörmektedir. Nitekim aile içinde sevgi gören bir çocuk, topluma da sevgi verir. Toplumda sevgi, insanlar arasında barışı sağlar. İnsanlar birbirlerine sevgi ve saygı duyarsa, birbirlerinin hakkını da gözetir. Bu da insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler.

Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol

Mevlana’nın günümüze ulaşan çok değerli öğütlerinden bir diğeri ise, başkalarının kusurlarını araştırmamaktır. Başkalarının kusurlarını araştıran, kimse, kendi hata ve kusurlarını göremez. Kusurların örtülmesi, çeşitli bakış açıları ile olmaktadır. Kötülük yapmış olan insanın, davranışı karşısında, ona yinede iyi davranmak suretiyle, veya bir kişinin yanlışını ifşa ederek, onu toplum içinde küçük düşürmekten sakınmak şeklinde olabilir. Gerçekte haksızlık etmiş, yanlış yapmış, bizi üzmüş, ezmiş bir insanı affetmek, onun hata ve kusurlarını görmemezlikten gelmek, insana çok ağır gelen bir meziyettir. Ama güzel huyların en asaletli olanlarındandır. Çünkü iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle karşılayacağız ki, aramızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost olsun.

Lincoln’e: “Düşmanlarına niçin bu kadar iyilikte bulunuyor, elinde güç ve imkan varken onları yok etmiyorsun?” dediklerinde, “Ben onlara iyi davranarak, onlarla güzel geçinerek, zaten onları yok etmiş olmuyor muyum?”..der.

İnsanların kusurlarını yüzlerine vurduğumuz zaman, kendilerini savunmaya geçecekleri için, onların hatalarını görmelerini de engellemiş oluruz. Fakat bize karşı göstermiş oldukları kötülükler karşısında, iyilikle karşılık verdiğimizde, Lincoln’in ifade ettiği gibi, onun bu kötü davranışını fark etmesine ve kendi hatalarını gözden geçirmesine olanak sağlamış oluruz.

Kusur örtmenin bir başka türü ise, başkalarının yanında ifade edildiğinde, rahatsız olacağı bir yönünü gizleyerek, o kişiyi toplum içinde mahcup etmemek şeklinde olabilir. Herkesin zaafları, hoş olmayan yönleri olabilir, fakat bazı kimseler, kendilerini bırakıp, başkalarının kusurlarını, zaaflarını, eksiklerini araştırıp, onların dedikodusunu yapmayı çok severler. Dedikodu, gerçek olup olmadığı bilinmeden, başkalarına kara çalmak, insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapılan konuşmalardır, bunlar sözlü saldırının günlük yaşantıda yer alan en etkin ve yaygın biçimidir. Genellikle kadınların ev toplantılarında ve işyerlerinde çalışanların birbirlerini çekiştirmesi, dedikodunun toplumsal yaşantıdaki yerini gösterir.

Başkalarının kusurlarını ortaya koyma nedenlerinden biri, tanıdık bir kimsenin iyi durumda olmasını çekememektir, kıskançlıktır. Diğer bir nedeni de, kusurlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı kişiden intikam almak istemesi olabilir.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol

Öfkeyi, ihtiyaçlarımız veya arzularımız engellendiğinde, incinme, tehdit vb. durumlarda gösterdiğimiz kızgınlık, veya saldırganlık olarak tanımlayabiliriz. İnsan öfke ile yapılacak işin yarar yerine, zarar getireceğini düşünerek, öfkeden uzaklaşmalıdır.

Dr. Akil Muhtar Özden, "Ahlâk" isimli eserinde, hiddetle ilgili şunları söylemektedir:

“İnsanlar için hiddet, geçici bir delilik gibidir. Kızgın insan, kendine sahip olamaz, düşünce kabiliyeti bozulur, söz söylemesi güçleşir. Bütün ahlâki hisler ve terbiye kaideleri karanlıkta kalır. Birçok fizyolojik değişiklikler olur, çoğu defa yüz kızarır, gözler parlar, kan basıncı artar. Tabii durumda iken, akıldan geçmeyecek kadar fena sözler söyler, kavga edebilir, manâsız şeyler yapabilirler.

Kızgınlıkla yapılan iş ve hareketler, umumiyetle her açıdan zararlıdır. Hiddete yatkın insanı, muhtelif hadiseler etkiler. Genelde maddi yaralardan ziyade, izzetinefislerine (Onur, özsaygı, haysiyet) dokunan hareketler, gizli alay gibi muameleler hiddetlendirir. Hiddetlenme, kin, düşmanlık ve intikam hisleri doğurur. Dostların muhabbetlerini azaltır, görenlerin alayını celbeder, nihayet dert keder gibi ızdıraplar oluşturur.

Hiddet farklılıklar içerir. Bazı hiddet biçimi, tecavüze sevketmez, çabuk geçer. Diğeri ise, az veya çok devamlılık gösterir, kin uyandırır. Üçüncüsü ise, hemen mücadeleye sevkeder. Netice itibari ile uzun vadede, felç, kalp krizleri, kanamalar, hazım bozuklukları, hastalıklara karşı vücudun mukavemetinin azalması gibi, organik zararlara yol açar.

Hiddete yatkın insan, bu olumsuz halini yenmeye alışmalıdır. İzzeti nefsi ile ilgili yüksek hisleri kuvvetlendirmek suretiyle bu yapılabilir. Hakaret gören, faziletini çoğaltarak, benliğini memnun etmeyi öğrenmelidir. Haksız tenkitlere ehemmiyet vermek manâsızdır. Düşüncelerini yeniden düzenleyerek, adil ve etik düşünceleri tercih etmek, zihni daha kazançlı kılar. İnsan her hissini mukabil hissi kuvvetlendirerek alt edebilir.”

İnsan kendi hiddetini yenmeye çalışır ve bunu itiyat haline getirebilir ise, bir çok beyhude hadiseleri görmezden gelir. Asabiyet karşısında sabretmek, ayrıca kişiyi “affetmeye” yöneltir ki bu da yaşam sanatının bir başka becerisidir ve mutluluğun anahtarlarından biridir.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol

İnsandaki benlik duygusu, irade ve aklın kontrolünden kurtularak azgınlaşırsa, büyüklük hastalığı başlar. Fakat bu duygu gelişmez, şahsiyeti tamamen öldürülürse, o zaman, aşağılık duygusu baş gösterir. Aşağılık duygusuna kapılan kimsede, irade zayıflar, korkak, beceriksiz ve çekingen olur. Tevazu, bir bakıma aşağılık duygusuna benzese de, ondan çok farklıdır. Tevazuda, irade ve akıl vardır. Mütevazi insan düşünerek, kendi şuuru ile bencil arzularını, isteklerini yener. Hayatın türlü aşamalarını düşünerek, kendi acizliğini unutmaz. Bütün hareketlerinde aklını kullanır. Basit duygularına esir olmaz. Sık sık kendini kontrol ederek, hatalarını bulmaya ve bunları düzeltmeye çalışır. Makam, servet, şöhret gibi gelip geçici şeylere fazla önem vermeksizin, insanlara hizmet eder. Ancak tevazunun da bir sınırı vardır. Mütevazi olmak demek, hakaretlere katlanmak, haysiyet ve şereften yoksun olmak değildir. İnsan mütevazi olmakla, ağırbaşlı ve şahsiyetli olmasını bilir.

Mevlana’ya göre büyüklenmemek, gururlanmamak, kibri bir tarafa bırakıp, alçak gönüllü olmak, gönül kırmamak, edepli olmanın işaretleridir, tüm irfan sahiplerine göre, her şey ancak edep ile güzelleşir, düzenlenir.

Hoşgörülülükte deniz gibi ol

Çocuğun bencilliğinden başlayarak, yetişkin insanların kendilerini beğenmişliklerine ve gururlu tavırlarına ülkemizde çok sık rastlanır. Olgun sanılan insanlarda bile, kendini beğenmek, kendi düşüncelerini beğenmek, kendisininkinden farklı düşünce ve inançlara şüphe ve küçümseme ile bakmak adeti çok yaygındır. Bu insanlar ruhunu o kadar daraltmıştır ki, ilersini göremeyen manevi körlük yaşarlar. Nefret, kin tutma, bağışlayamama tutumu, kendi kendini bozguna uğratan duygulardır.

Çağımızda hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Zira dünyamızda bir taraftan kültürel değişim ve küreselleşme yaşanırken, diğer taraftan milliyetçilik, radikalizm, şiddet, yabancılara karşı ayrımcılık ve nefret duyguları kendini göstermektedir. Bu nedenle çağdaş insanda gelişmesi gereken en değerli yeteneklerden birisi hoşgörü'dür.

Ruhbilim açısından hoşgörü, insanın kendisini başkalarının yerine koyması, onu anlamaya çalışması demek olan, duygu sezgisiyle kazanılır.

Hoşgörü, ailede kazandırılması gereken bir haslettir. Fakat çocuklar yaptıkları ufak tefek hatalardan dolayı bile çoğu kez cezalandırılırlar. Bağışlanmayan çocuklar, yetişkin olduklarında “bağışlayamayan”, katı ve “hoşgörüsüz” insanlar olurlar. İç dünyalarında rahatsızlığını bir ömür boyu çekerler. Oysa sabırsızlık, dayanamamak, kıskanmak, kavrayamamak, affedememek gibi duygular, ruhun pek zayıf düşmüş olmasının sonucu olan hoşgörmezliğin (taassup) ürünüdür. Bu sebeple çocuklara, davranışlarına göre, onları şımartmayacak şekilde hoşgörü yaklaşımı sergilemek gerekir.

Mevlana’dan bize miras kalan, fakat şu anda varlığını neredeyse unutmuş olduğumuz hoşgörü, çağdaş ve geçerli bir iletişim biçimi olması gerekmektedir. İnsanları anlamak, bilmek, onlara saygı duymaktır. İnsanların birbirinden farklı duygu, düşünce, davranış, tutum, eylem biçimleri olduğunu kabul etmektir.

Hoşgörü, sınırsız bir zekânın, aydın ve üstün tutkuların eseridir. Bağışlamasını bilir, insanlığı sever, karşısındakini dinler, irade ve inancına maliktir; kendi düşüncelerini başkalarınınki ile mukayese eder, bencilliğinden hiç olmazsa, karşısındakilerin fark edemeyecekleri bir manevra ile vazgeçebilir. Doğruyu ve iyiyi, tereddütsüzce benimser, beğenir, hiç olmazsa onları dinlemek ve suçlandırmamak büyüklüğünü gösterir.

Mevlana hoşgörüsü, sevgi anlayışının bir uzantısı olarak, dil, din ve ırk farkı gözetmeyen bir hoşgörüdür. Çünkü o yaşamın, insanlığın olmazsa olmazı olarak gördüğü hoşgörünün, her insanda bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bu niteliği tüm dinlere, inançlara, düşüncelere, görüşlere de açık tutar. Çünkü Mevlana’ya göre, ilk yaratılan aşktır. Her yaratık bir aşk kıvılcımı taşımaktadır, bütün varlıklar, yüceler yücesi olan Allah'a doğru bir vuslat özlemi içindedir.

Hoşgörü, yüceltilmiş davranış biçiminin bir vazgeçilmezidir. Hoşgörülü insanda saygı, sevgi, aşk vardır, kendine güvenir, bilgilerine emin olur. Karşıt hissedenler, bencil gibi değerlendirsede, onlar verimlilikleri ile karakterlerini gösterir. İnsan uygarlığını bu ruhlara borçluyuzdur.

Vaktiyle Voltaire bir yazısında;

“Senin fikirlerini beğenmiyorum, fakat onları savunmana engel olacak kimselerle, ölesiye savaşmaya hazırım.”

..demiştir ki, bu hoşgörünün yüce ve asil bir ifadesidir.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

Genel anlamıyla, kişinin başkalarından ayrı bir insan olarak kendi sosyal kimliğinin farkında olması, psikolojide öz-bilinç kavramıyla ifade edilmektedir. Psikolojide, sağlıklı insanlar ne olduklarının ve ne olmadıklarının farkındadırlar.

Mevlana’nın yaşadığı dönemde, yönetici konumundaki insanların, etraflarında onlara gerçek yüzlerini göstermeden, dalkavukluk yapan insanlar olduğu gibi, Mevlana’nın kendi çevresinde de, o’na başka türlü, etrafa başka türlü davranan insanlar olmuştur. Mevlana’nın burada ifade etmek istediği husus, insanın özüyle, sözüyle bir olması, yanar döner, bir öyle bir böyle davranmamasıdır. Bu durumun hoş olmadığını bu veciz sözleriyle ifade etmişlerdir.

Tarihin her döneminde ve dünyanın her tarafında, birçok insanların alışkın olduğu, birçoğunun hoşlandığı dalkavukluk, (çıkar ve yarar sağlayacak olanlara, aşırı saygı-hayranlık gösteren) belki diğer bazı insancıl kusurlar gibi suç eğilimli bir davranış değildir, fakat bazı hallerde, zarar yaratabilen bir karakter bozukluğudur. Dalkavukluk, açık yürekliliğin ve samimiliğin tamamıyla tersi olan bir davranıştır. Samimilik kendine olduğu kadar, başkalarını da aldatmamak, medeni cesurlukla konuşmak, doğru bildiği şeyi sakınmadan söyleyebilmektir.

Dalkavukluk çoğu kez bir aşağılık duygusunun, kişiliklerini kabul ettirme zorunluluğunun baskısı altında olarak, ancak başkasının koltuğu ve korunması altında yaşamak ihtiyacından ortaya çıkabilmektedir. Özellikle evlilik öncesi tarafların birbirlerini, olduklarından daha olumlu kişilermiş gibi göstermeleri, olumsuz yönlerini gizleyerek, hep olumlu yönlerini ortaya çıkarmaları, yaşanan bir realitedir. Bu ise daha sonra mutsuz evliliklerin yaşanmasına sebep vermektedir. Çünkü taraflar birbirlerine karşı ne oldukları gibi davranmış, ne de davrandıkları gibi olabilmektedirler.

Olduğu gibi davranmayan insanlar, çevreleri tarafından, bu yapmacık tavırlarından dolayı, güvensiz kişiler olarak görülür ve kendilerine ona göre tavır alınır. Çevreden dışlandığını hisseden bu kişiler ise, mutsuzluğa ve yalnızlığa mahkum olurlar.

Sonuç

Mevlana’nın yedi öğüdü, hemen hemen herkesin bildiği, fakat farkına varamadığı hususlardır. Yani herkes cömertliğin, merhametin, vs. iyi bir şey olduğunu, başkalarının kusurlarını araştırmanın, hiddetin de insana zararı dokunan özellikler olduğunu bilir, ama çoğu zaman bir kişilik özelliği olarak, bunları içselleştirmeyi başaramaz. Bu durum sigaranın pek çok yönden insan sağlığına zararlı olduğu bilinmesine rağmen, başta sağlık personeli olmak üzere, hala pek çok kişi tarafından içiliyor olması gibidir.

Yedi öğütte ortaya koyulan hususlarla Mevlana, mesnevi ve diğer eserlerinde, ideal insan modelinin bir parçasını sunar. Mevlana dünya malına, servete, soya-sopa itibar etmemiş, insanları sabırlı, devlet adamlarını adaletli ve merhametli olmaya davet etmiştir. İnsanların hem aklına, hem de gönlüne hitap ederek, sevgi pınarlarının harekete geçmesini amaçlar, böylece insanlar beşeri ilişkilerinde daha hassas duygularla hareket ederek, sosyal dayanışmayı tesis eder.

Yaşadığımız yüzyılda, başta stres ve çevre kirliliği olmak üzere, pek çok olumsuzluk insanlığı tehdit etmektedir. Dışarıdan etki yapan bu tür baskılar, bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bağışıklık sistemimizin bozulması ile, geliştiği düşünülen hastalıkların birkaçı şunlardır: gastrit, ülser, kolit gibi psikosomatik hastalıklar, tansiyon yüksekliği, bazı kalp, akciğer hastalıkları ve tümörlerdir. Bu tip hastalıkların doğmasına yardımcı olan etkenler ise: üzüntü, güvensizlik, inançsızlık, şüphecilik, gurur, kibir, ilgisizlik, sevgisizlik vb.dir ki, bunlar da Mevlana’nın mesnevisinde dikkat çektiği hususlardır.

Mevlana’nın gösterdiği şekilde, dünyaya niçin geldiğini aramasını bilen, cehaletten kurtulmuş, sevgiyi tanımış, kendi içi ile barışmış, iç dünyasına önem vererek, onu eğitmeye niyetlenmiş kişi ve bu kişilerden oluşmuş toplumlar, daha huzurlu ve bu nedenle daha sağlıklı olacaklardır.

Tasavvuf, huzura kavuşturan haldir. Şifamız kendi içimize bakabilişimizdedir diyerek, bugün psikiyatride gerek hastalığın önlenmesi, gerek tedavisinde amaçlanan kişi ve kişiler arası ilişkiyi iyileştirme çabalarında: kine-nefrete, tükenmişliğe yol açmayı önlemeyi, akıl bozukluğu olan hezeyanların-depresyonun gelişebileceği ortamı önlemeyi ve ruhi bütünlüğü sağlayıcı yolları tarif etmektedir. Mevlana, hayatta olup-bitenler, günlük stresler karşısında insanın dayanamayıp, fizik ve ruhsal hastalıklara yakalanmasının, tasavvuf metodu ile önlenebileceğini de ifade etmektedir.

Esasen bütün dinler, felsefe ve ahlak sistemleri insanın maddi değil, ruhi yönünü ele alıp, “insanı mutlu kılmak” ister. Görülüyor ki Mevlana insan ruhuna büyük önem vererek, akıl sağlığında koruyucu reçete yazıyor. Hem de ızdıraplı yatan hastanın, hekiminden beklediğini yaparak, çocuk, kadın, yaşlı, suçlu ayırt etmeden, herkese sevgi ile muamele etmeyi öğretiyor. Fert ve toplum düzeninde anahtar rolü oynayan insan sevgisinden bahseden Mevlana:

“Ne ben benim, ne sen sensin, ne sen bensin, bensiz…
hem ben benim, hem sen sensin, hem sen bensin…”

...diyerek iyi ilişkilerin fert ve toplum açısından önemini belirtmekte ve en ideal ruh hekimi gibi insan sevgisini hatırlatarak;

“Biz kimseden ücret istemeyiz, ücretimiz hiçbir eksiği olmayan Allah’tan gelir!”

..ifadesiyle “Halkı” ve “Hakkı” bir tuttuğunu belirtiyor.

Kaynak:

hakkinda-bilgi-nedir.com

Liderlik açısından yedi öğüt

Mevlâna’nın meşhur "Yedi Öğüdünü" incelediğimizde, insanlarla iletişimde takip etmemiz gereken ana hatları görebiliriz. Bu öğütler sorumluluğunun farkında olan herkesi ilgilendirse de, sosyal açıdan farklı konumlarda olan insanlara farklı açılardan hitap eder. Bir annenin çocuk yetiştirmedeki metodu, bir öğretmenin öğrencilere yaklaşımı, veya bir müdürün iş arkadaşlarıyla olan ilişkisi açısından baktığımızda, yedi öğüdün herkes tarafından farklı algılandığını söyleyebiliriz. Bu değerli öğütlere herkesten önce kulak vermesi gereken kişiler liderlerdir. Liderlik, çevresindekilere önderlik ederek, onları her konuda daha iyiyi aramak için teşvik etmektir.

Liderlik doğal olarak, insanlarla iyi bir iletişim sağlayarak, uygun davranışlarda bulunmayı gerektiren bir olgudur. Lider, onu takip eden insanlara karşı özel sorumlulukları olan ve her hareketini bu çerçevede değerlendirip, gerçekleştiren kişidir. Bu açıdan Mevlâna’nın yedi öğüdü, her liderin kulağına küpe olmalıdır.

Bireysellikten ziyade, toplumsal yaşamı ilgilendiren ve insanlara iyilikle muamele etmeyi gerektiren bu özellikleri alt ksımda inceleyelim.

1- Liderlikte yardımseverlik

“Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol” ..öğüdü, liderin yardımsever olması gerektiğini vurguluyor. Nasıl ki akarsuyun hayat veren suyu eksik olmaz ve aka aka bitmez; lider de her zaman yardımlarını, imkânları elverdikçe yapar, her takipçisinin ufak dahi olsa sıkıntısına önem verir, onu gidermeye çalışır, derdine deva olmak için maddi ve manevi her şeyi yapar. Lider, bu cömertliği sayesinde insanların minnettarlığını kazanır.

2- Liderlikte şefkatli olmak

“Şefkat ve merhamette güneş gibi ol” ..öğüdü, liderin şefkatli ve sevgi dolu olması gerektiğini vurgular. Nasıl ki güneş, hem gölün hem çölün, hem gülün, hem dikenin üzerine eşit şekilde doğar, sınır tanımadan her yeri aydınlatır; lider de insanlar arasında çeşitli farklılıklara aldırmadan, onları evrensel sevgi ile kucaklar. Gerçek bir lider, takip edenlerinin her birisini evladı olarak görür, insanların her birisine “yüce bir varlık” olması hasebiyle şefkatle yaklaşır. Lider, bu merhameti sayesinde insanların sevgisini kazanır.

3- Liderlikte güvenilir olmak

“Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol” ..öğüdü, liderin insanlara daima güvenle yaklaşması, kusurlarından ziyade iftihar edilecek yönlerine odaklanması gerektiğini vurgular. Nasıl ki gece, gündüz görülen kusurları gizler, bizi gökyüzünün muhteşem tablosuna odaklandırır; lider de insanların kusurlarını örter, güzel vasıflarına odaklanır, onlara bu güzelliklerine göre davranır. Gerçek lider, kimsenin itibarını zedelemekle ilgilenmez, iftira ve dedikodudan uzak durur, insanlar hakkında daima hayırlı şeyler düşünür/söyler. Lider, bu yaklaşımı sayesinde insanların güvenini kazanır.

4- Liderlikte sabırlı olmak

“Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol” ..öğüdü, liderin her durumda sakin, soğukkanlı ve davranışlarında kontrollü olması gerektiğini vurgular. Ölü bir bedenin, huzur ve sükûnet halinde bulunması misali, liderin öfke ve sinir gibi duygulara karşı, her daim kontrollü olup, içindeki harareti yatıştırır, böylece fiziksel ve sözel saldırganlığa gem vurur. Gerçek lider, her dengesiz hareketin, insanların kalbinde derin yaralar açtığını, asıl pehlivanlığın kendi öfkesini yenmek olduğunu bilir ve insanlara en makul şekilde davranır. Lider, bu sabrı sayesinde insanların yakınlığını kazanır.

5- Liderlikte alçak gönüllü olmak

“Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol” ..öğüdü, liderin kibir ve gururdan uzak durmasını, her zaman alçak gönüllü olması gerektiğini vurgular. Nasıl ki toprak görünüşte hakirdir, ama herkes ona dayanır, görünüşte değersizdir, ama bütün hazineleri barındırır, görünüşte ölüdür, ama hayat ondan fışkırır; lider de haiz olduğu değer ve kabiliyetleri ön plana çıkarmaktan ziyade, kendine düşeni mütevazi bir şekilde yerine getirmeye çalışır. Gerçek lider, kendi egosunu şişirmenin, kibirlenmenin, insanlara üstten bakmanın, onları tavır ve sözleriyle aşağılamanın önderlere yakışmayacağını bilir, liderliğin tevazudan geçtiğinin farkında olarak hareket eder. Lider, bu alçak gönüllülüğü sayesinde insanların saygısını kazanır.

6- Liderlikte hoşgörülü olmak

“Hoşgörülülükte deniz gibi ol” ..öğüdü, liderin hoşgörülü olup, herkese kucak açması gerektiğini vurgular. Nasıl ki deniz, kendisine doğru akan bütün nehirlerin kaynak, yol ve akışlarına bakmadan, sularını kendi içinde toplar ve arındırır; lider de insanların soyuna sopuna, görüşlerine ve yaşam tarzına takılmadan, karşısındakine sinesini açar. Gerçek lider, insanların hatasız olmadığını göz önünde bulundurur, anlamayı ve anlaşmayı ön planda tutar, ilişkilerin diyalogla başladığını ve korunduğunu bilir, böylece herkese karşı müsamahalı davranır. Lider, bu hoşgörüsü sayesinde insanların ilgisini kazanır.

Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır. (Voltaire)

7- Liderlikte dürüst olmak

“Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” ..öğüdü, liderin her durumda dürüst olması gerektiğini vurgular. Nasıl ki insan iç dünyasını, dış görünümüne, düşüncelerine, söz ve hareketlerine yansıtır; lider de her zaman samimi ve gerçek davranır. Lider, aklına ve vicdanına aykırı hareket etmez, sahte sözlerden ve hileli tavırlardan uzak durur. Tiyatro oyuncusu gibi bir maskeye gerek duymaz, her durumda ve herkese karşı gerçek yüzünü gösterir. Kendisini, mertçe ifade eder. Bu dürüstlüğü sayesinde insanların desteğini kazanır.

Liderlik - Sonuç

Liderler, belli değerlere tutunarak, yüce hedefler uğruna yaşayan ve bu yönde insanlara önderlik eden kişilerdir. Lideri lider yapan bu değerleri, amaçları ve bunlara göre somutlaşmış yaşamıdır. Bu ölçüler çerçevesinde, kendi düşünce dünyasını, davranışlarını ve hayatını şekillendirir.

En iyi liderler, kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyen- lerdir. Öyle ki görev yerine getirildiğinde, o kişiler "bunu kendi başımıza yaptık" derler. (Lao Tzu)

“Testi taştan korkar, ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar”, ..diyor Mevlâna. İnsan bu öğütlerde vurgulanan vasıfları kuşanarak, egosundan kurtulup, değer kazandığı anda, herkes ona gelmeye, onu takip etmeye can atar. Tıpkı milyonların, bu yedi öğüdün sahibini takip ettiği gibi.

Kaynak:

http://www.kendinigelistir.com/liderlik-acisindan-mevlananin-yedi-ogudu/

Mecalis-i Seba’a

Mecalis-i Seba’a; Mevlâna’nın yedi öğüdü adıyla tercüme edilmiş, Mevlana’nın yedi meclisi'nin, yedi vaazı'nın not edilmesinden meydana gelmiştir. Ayrıntıları bu sayfadan inceleyebilirsiniz.